facebook

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

ΞΕΚΙΝΑ απο τη Δευτέρα 23 Ιουλίου έως 23 Οκτωβρίου 2018 το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ στα ΔΔ Ωρωπού

Τι είναι το Κτηματολόγιο
Είναι η διαδικασία κατά την οποία όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση του δικαιώματος τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Η δήλωση αφορά στο δικαίωμα επί του ακινήτου και όχι στο ακίνητο. Για το λόγο αυτό η δήλωση γίνεται από αυτόν που έχει δικαίωμα στην οριζόντια ή στην κάθετη ιδιοκτησία.
Τέτοια δικαιώματα είναι :
η κυριότητα (πλήρης ή ψιλή κυριότητα)
η επικαρπία
η δουλεία (οίκησης, διόδου κ.λπ.)
η υποθήκη
μεταφορά συντελεστή δόµησης


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Με τη δήλωση υποβάλλονται τα ακόλουθα:
Εξουσιοδότηση με απλή υπογραφή αν η δήλωση κατατεθεί από Τρίτο Πρόσωπο.
Απλό αντίγραφο τίτλου ή τίτλων και του/των πιστοποιητικών μεταγραφής.
Απλό αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου.
Αντίγραφο εκκαθαριστικού ,σημείωμα απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασμού (π.χ ΔΕΗ , ΕΥΔΑΠ…) που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ του δικαιούχου.
Τοπογραφικό διάγραμμα όπου απαιτείται. Για παράδειγμα στις δομημένες περιοχές η αναφορά της οδού και του αριθµού είναι επαρκής πληροφορία για τον εντοπισµό του ακινήτου. Επίσης στις περιοχές που υπάρχει διοικητική πράξη (π.χ. διανοµή, αναδασµός ή πράξη εφαρμογής), είναι επαρκής πληροφορία η αναφορά του αριθµού της ιδιοκτησίας ή του κληροτεµαχίου κλπ, όπως αναφέρεται στην πράξη.
Σε κάθε περίπτωση η υποβολή τοπογραφικού διαγράµµατος είναι απαραίτητη εφόσον:
- αυτό αναφέρεται ή προσαρτάται στο συμβόλαιο.
- γίνεται επίκληση της χρησικτησίας ως αιτία κτήσης του ακινήτου.
- έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια για το ακίνητο.
- έχει ήδη συνταχθεί τοπογραφικό για οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ. για τακτοποίηση αυθαιρέτου, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πράξη τακτοποίησης, διορθωτική πράξη εφαρμογής κλπ).
Έντυπο πληρωμής τέλους κτηματογράφησης το οποίο δίνεται από το Κτηματολογικό Γραφείο την στιγμή της αίτησης .
Η καταβολή του πάγιου τέλους κτηματογράφησης γίνεται μέσω των τραπεζών και ΕΛΤΑ με την προσκόμιση του προ-εκτυπωμένου Εντύπου "Προσωρινής Καταχώρισης Δήλωσης & Υπολογισμού πάγιου τέλους" ή μέσω Internet Banking. Προσοχή!
Η υποβολή της δήλωσης ολοκληρώνεται µόνο μετά την καταβολή του παγίου τέλους.

ΚΟΣΤΟΣ
Το κόστος αποτελείται από τα τέλη κτηματογράφησης που είναι:
τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά δικαίωµα σε κύριο χώρο (διαµέρισµα, κατάστηµα, οικόπεδο κλπ) ή
είκοσι (20) ευρώ ανά δικαίωµα σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώρους στάθµευσης) που αποτελούν αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες (που έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο και δεν αναφέρονται στον τίτλο ως παρακολουθήματα)
Τέλος η αμοιβή του γραφείου μας, η οποία εξαρτάται από την πληρότητα των δικαιολογητικών σας, καθώς και τον αριθμό των δηλώσεων και ξεκινά από 20€

Πώς, πού και πότε υποβάλλεται η δήλωση
Η δήλωση υποβάλλεται για τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα στις υπό κτηματογράφηση περιοχές στα κατά τόπους Γραφεία Κτηματογράφησης ή ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας το κατάλληλο από τα παρακάτω έντυπα:
έντυπο Δ1 (Ν. 2308/1995) χρησιμοποιείται από όλους τους πολίτες (πλην των νομικών προσώπων) για τις περιοχές που κτηματογραφούνται από το 2014 και μετά.
έντυπο Δ2 (Ν. 2308/1995) χρησιμοποιείται από τα νομικά πρόσωπα για τις νέες περιοχές που κτηματογραφούνται από το 2014 και μετά, καθώς και από όλους τους πολίτες και τα νομικά πρόσωπα για τις περιοχές που κτηματογραφήθηκαν το 2008 (π.χ. ΟΤΑ Αθήνας).

Διαδικασία - Η δήλωση σε τρία βήματα
1. Προσκόμιση δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης (ή υποβολή μέσω Internet) - Αυτόματος υπολογισμός τέλους κτηματογράφησης - Έκδοση Εντύπου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ» (20ψηφιος κωδικός πληρωμής και ποσό πληρωμής).
2. Πληρωμή του τέλους κτηματογράφησης.
3. Προσκόμιση του πρωτοτύπου παραστατικού πληρωμής στο Γραφείο Κτηματογράφησης - Παραλαβή του «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.

Αφού υποβληθούν οι δηλώσεις και γίνει ο ανάλογος έλεγχος της νομιμότητας των τίτλων γίνεται η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων τα οποία αναρτώνται στα Κτηματολογικά Γραφεία και παραμένουν εκεί για δύο μήνες όπου είναι και η προθεσμία διόρθωσης στοιχείων ( τέσσερις μήνες για τους κατοίκους εξωτερικού).


Αγγελική Χονδροκώστα
Πολιτικός Μηχανικός

Προποντίδος 34 
Ωρωπός
22950 32119
6973743935


Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Έρχεται τον Ιούνιο το «Εξοικονομώ» για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η έναρξη από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενός νέου «Εξοικονομώ», αυτή τη φορά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.


Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου αυτή την περίοδο συντάσσονται οι Οδηγοί του προγράμματος, ώστε να είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει τον Ιούνιο.
Με επίσημο τίτλο «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ΜμΕ», το νέο Εξοικονομώ αποσκοπεί στην οικονομική ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.

Συνολικός προϋπολογισμός 64,06 εκατ. ευρώ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 64,06 εκατ. ευρώ και η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 32,3 εκατ. ευρώ, ενώ απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες εταιρείες από όλους τους κλάδους μεταποίησης και βιοτεχνίας, εμπορίου, υπηρεσιών, τουρισμού και ναυτιλίας.
Η δράση περιλαμβάνεται στα μέτρα που περιλαμβάνει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ), για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση του αποτελούμενου από κτίρια του οικιακού και τριτογενούς τομέα.
Στόχος είναι να παρασχεθεί επιδότηση για την υλοποίηση μίας σειράς παρεμβάσεων, που θα μειώσουν την ενεργειακή κατανάλωση των ΜμΕ οι οποίες θα συμμετάσχουν.

Οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως αναφέρεται στο ΕΣΔΕΑ, οι παρεμβάσεις που θα καλύπτει το νέο πρόγραμμα και θα είναι και οι επιδοτούμενες επιλέξιμες εργασίες αφορούν σε:
•    Παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος: θερμομόνωση, κουφώματα/υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης.
•    Αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
•    Αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας τόσο για χρήση ψύξης/θέρμανσης χώρων όσο και στη παραγωγική διαδικασία. (π.χ. εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού/ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας κ.α.).
•    Αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας.
•    Αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού.
•    Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.
•    Ενεργειακές επιθεωρήσεις ή και ενεργειακοί έλεγχοι πριν και μετά για την εκτίμηση του ενεργειακού αποτελέσματος.
•    Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001.
•    Σύμβουλος Έργου.
Θα πρέπει να σημειωθεί, τέλος, πως επιλέξιμες θα είναι και μια σειρά από άλλες εξειδικευμένες παρεμβάσεις, οι οποίες και θα προσδιοριστούν επ’ ακριβώς με την έκδοση των οδηγών του προγράμματος.

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Υπεγράφη απόφαση που ρυθμίζει τα θέματα σχετικά με το στατικό έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών.

Παράταση προθεσμιών για τις εκπτώσεις του ενιαίου ειδικού προστίμου στα αυθαίρετα

 


Αθήνα, 02 Απριλίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Υπεγράφη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη, η απόφαση που ρυθμίζει τα θέματα σχετικά με το στατικό έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών, οι οποίες υπάγονται στο νόμο για την προστασία και τον έλεγχο του δομημένου περιβάλλοντος.
 
Συγκεκριμένα, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την απαίτηση μελέτης στατικής επάρκειας, το περιεχόμενο αυτής, η διαδικασία υποβολής της, καθώς και η διαδικασία ενίσχυσης του κτηρίου στις περιπτώσεις στατικής ανεπάρκειας.
 
Υπενθυμίζεται ότι η εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας, στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ενιαίου ειδικού προστίμου κατά 10%. Εφόσον προκύψει από τη σχετική μελέτη η ανάγκη στατικής ενίσχυσης, προβλέπονται σημαντικές μειώσεις του προστίμου που φτάνουν το 70%, ανάλογα με τις περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις.
 
Επιπλέον, τις προσεχείς ημέρες, θα κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή, στο νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση Κοινοτικής Οδηγίας για τη Θαλάσσια Χωροταξία», σχετικά με την παράταση των προθεσμιών για τις εκπτώσεις του ενιαίου ειδικού προστίμου. Ειδικότερα, θα παραταθεί μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2018 η έκπτωση του 20% του πρώτου εξαμήνου, προκειμένου να εκδοθούν οι απαιτούμενες πράξεις για την εφαρμογή του νόμου.
 
Από το Γραφείο Τύπου

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40120#

Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

«Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ» 90% η επιτυχία μας στο πρώτο στάδιο!


Καθώς το πρώτο στάδιο του προγράμματος Εξοικονομώ έκλεισε για την περιοχή της Αττικής, από το σύνολο των φακέλων που ανέλαβε το γραφείο μας, το 90% αυτών πήρε πρωτόκολλο, για το επόμενο βήμα για την υπαγωγή τους στο «Εξοικονομώ II», εξασφαλίζοντας το συνολικό επιδοτούμενο πόσο τον 81606,45€
Το αποτέλεσμα αυτό ήρθε με σκληρή δουλειά ακολουθώντας τις αρχές που έχουμε θέσει. Καθ’ όλη την διάρκεια της προετοιμασίας των φακέλων όλα έγιναν με μεθοδικότητα μέχρι που φτάσαμε στην οριστική υποβολή των φακέλων, πετυχαίνοντας τον στόχο μας.
Tο αποτέλεσμα αυτό ήρθε μέσα από ένα πληροφοριακό σύστημα με πολλά προβλήματα και καθυστερήσεις το οποίο έπρεπε να αντιμετωπίσουμε.

Το γραφείο μας επιδιώκει καθημερινά να αποτελεί μια αξιόπιστη και επιτυχή επιλογή συνεργασίας για τον κάθε του πελάτη.
Τεχνικό Γραφείο Ωρωπού *Αγγελική Χονδροκώστα
(Πολιτικός Μηχανικός & Συνεργάτες)

Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018

Έγινε ανάρτηση των Δασικών Χαρτών για της περιοχές Συκάμινου, Νέων Παλατιών, Καλάμου, Ωρωπού, Σκάλας Ωρωπού και Μαρκόπουλου Ωρωπού.

Πατήστε εδώ για να δείτε το δασικό χάρτη στην περιοχή σας.

Από σήμερα και για τις επόμενες 105 ημέρες οι πολίτες θα πρέπει να ελέγξουν στον χάρτη αν η περιουσία τους αποτυπώνεται ως δασική, προκειμένου στη συνέχεια να κάνουν χρήση των εργαλείων που τους παρέχει ο νόμος.

Αν το οικόπεδο εμφανιστεί να είναι δασικό, τότε θα πρέπει να υποβάλει αντίρρηση.


META THN ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ 
ΟΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ 
ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ- ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ
Για να κατοχυρωθεί η αντίρρηση, ο πολίτης θα πρέπει να πληρώσει ένα ποσό, ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης. Πέρα από την αντίρρηση, τα υπόλοιπα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι η αίτηση πρόδηλου σφάλματος και η αίτηση εξαγοράς ή χρήσης έκτασης δασικού χαρακτήρα για γεωργική καλλιέργεια.
Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο Ανάρτησης Δασικών Χαρτών και Υποβολής Αντιρρήσεων ή Υποβολής Αιτήσεων Διόρθωσης Πρόδηλων Σφαλμάτων στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε., με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας. Αιτήσεις διόρθωσης προδήλου σφάλματος μπορούν να κατατεθούν και στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την κατάθεση αντιρρήσεων – ενστάσεων επί των δασικών χαρτών, όλες τις σχετικές μελέτες (πχ τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες ΕΓΣΑ'87 , φωτοερμηνεία) και την πλήρη υποστήριξη της ένστασης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, συνεργαζόμενοι με άλλες ειδικότητες όπου απαιτείται (δασολόγους, νομικούς κλπ).
Προϋποθέσεις και απαραίτητα δικαιολογητικά.
Προκειμένου να υποβάλετε αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη, υπάρχουν τρεις βασικές προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα:
Α. Να συμπληρώσετε τα προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας σας, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων,
Β. Να συμπληρώσετε μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής τις γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ ’87) των κορυφών του πολυγώνου / γεωτεμαχίου, που περικλείει την έκταση, της οποίας αμφισβητείται ο δασικός/χορτολιβαδικός χαρακτήρας, σύμφωνα με τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη.
Γ. Να καταβάλλετε το ειδικό τέλος για την υποβολή αντίρρησης.
Με την ολοκλήρωση υποβολής αντίρρησης θα λάβετε Αποδεικτικό Υποβολής Αντιρρήσεων.
Απαραίτητα δικαιολογητικά
Εντός της συνολικής προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων δηλ. έως τη λήξη της προθεσμίας και για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ ταχυδρομικώς, τα παρακάτω στοιχεία σε έντυπη μορφή:
Α. Υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησής του, όπως αυτό παράγεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων, αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
Β. Τα στοιχεία που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον (υπό μορφή απλών φωτοαντιγράφων).
           Ενδεικτικά:
           1) Εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, όπως: κυριότητα, υποθήκη και δουλείες (προσωπικές δουλείες: επικαρπία, οίκηση και πραγματικές δουλείες: δουλεία οδού, ξυλεύσεως, βοσκής, αντλήσεως ύδατος κ.λπ.)
           2) Ενοχικά δικαιώματα, όπως: μίσθωση, επίμορτη αγροληψία, χρονομεριστική μίσθωση, προσύμφωνο πώλησης – δωρεάς ακινήτου κ.α.
           Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύονται από δημόσια έγγραφα, όπως είναι τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, οι δικαστικές αποφάσεις, τα παραχωρητήρια, οι πράξεις τακτοποίησης, οι αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κ.λπ.
           Σημειώνεται ότι για τη μίσθωση απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο που μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο, ενώ για το προσύμφωνο δωρεάς ακινήτου, απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και όχι μεταγραφή.
         Στην περίπτωση περιβαλλοντικών οργανώσεων και άλλων νομικών προσώπων είναι απαραίτητη η επισύναψη καταστατικού ίδρυσης/σύστασης, στους σκοπούς του οποίου περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
         3) Αντίγραφο του εντύπου Ε9 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., εφόσον από αυτό προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου.
Γ. Αντίγραφο του Αποδεικτικού Πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους, που εκτυπώνεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων.
Δ. Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
Ε. Φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους σε περίπτωση πληρωμής σε τραπεζικό κατάστημα.
Στην περίπτωση που τρίτος καταθέτει την αντίρρηση απαιτείται εξουσιοδότηση (με το γνήσιο της υπογραφής), ενώ στην περίπτωση που τρίτος συμπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει την αντίρρηση απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Η αντίρρηση μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν ή υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του ενδιαφερόμενου για το δασικό/χορτολιβαδικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης (διοικητικές πράξεις, βεβαιώσεις αρμοδίων υπηρεσιών, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οικοδομική άδεια, φωτοερμηνείες, τεχνικές εκθέσεις κ.λπ.), τον οποίο αμφισβητεί.
Στο φάκελο ταχυδρομικής αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν.